Адміністрація, педагогічний колектив школи висловлюють щиру подяку усім батькам учнів за розуміння проблем, які постійно виникають перед школою, і за безкорисливу, конкретну допомогу у зміцненні її матеріально - технічної бази, що сприяє покращенню умов для навчання і виховання підростаючого покоління.

 

ПАМ'ЯТКА
батькам, якi планують здiйснити благодiйний внесок до навчального закладу

1. Благодiйна дiяльнiсть регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелiк додається).

2. Благодiйнi внески можуть бути виключно добровiльними! Допомагати навчальному закладу чи нi - це Ваше особисте рiшення. Нiхто не може контролювати здiйснення Вами благодiйної допомоги.

3. Благодiйнi внески у виглядi коштiв не можуть прийматися працiвниками навчального закладу, окрiм бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостiйний бухгалтерський облiк.

4. Переказ благодiйних внескiв Ви можете здiйснити на спецiальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розмiщений на iнформацiйному стендi та на сайтi навчального закладу, через каси банку, iнтернет-банкiнг, платiжнi системи тощо. У будь-якому обраному Вами варiантi обов'язковим є вiдповiдне оформлення у бухгалтерському облiку.

5. Якщо благодiйний внесок робиться у грошовiй формi слiд зазначати цiлi, на якi внесок призначається (обговорений на засiданнi Ради навчального закладу трирiчний план розвитку матерiально-технiчної бази навчального закладу розмiщений на сайтi навчального закладу). Якщо благодiйник не вказує цiлi, то керiвник навчального закладу може направити благодiйнi кошти на першочерговi потреби, пов'язанi виключно з основною дiяльнiстю.

6. Благодiйник має право здiйснювати контроль за цiльовим використанням благодiйних внескiв, у тому числi шляхом отримання iнформацiї на письмовий запит, участi в загальних зборах батькiв, де вирiшуються питання надання благодiйної допомоги та/чи заслуховується звiт батькiвського комiтету (ради) про використання благодiйної допомоги. Ви можете вимагати позачерговi звiти батькiвських комiтетiв (рад) про використання благодiйної допомоги.

7. Благодiйник має право отримувати звiт про використання внескiв.

8. Щомiсячний звiт адмiнiстрацiї навчального закладу щодо залучення та використання благодiйних внескiв у рекомендованiй Департаментом освiти формi повинен розмiщуватися на сайтi та iнформацiйному стендi навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов'язковiсть щорiчного звiтування керiвника навчального закладу на загальних зборах (конференцiях) педагогiчного колективу, батькiвського комiтету, ради, пiклувальної ради та громадськостi.

10. У разi примусового збору коштiв, фактiв дискримiнацiї дiтей або порушення вимог дiючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довiри до Департаменту освiти Харкiвської мiської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатiв Харкiвської мiської ради 7 скликання (номери телефонiв розмiщенi на офiцiйному сайтi Харкiвської мiської ради, мiського голови, виконавчого комiтету http://www.city.kharkov.ua або управлiнь освiти адмiнiстрацiй районiв Харкiвської мiської ради.
Київський район 725-24-86

Роз'яснення щодо iнструментiв благодiйностi

Види благодiйної дiяльностi

Благодiйники спiльно чи iндивiдуально можуть здiйснювати благодiйну дiяльнiсть на пiдставi добровiльного вибору одного або кiлькох таких її видiв:
1) безоплатна передача у власнiсть бенефiцiарiв коштiв, iншого майна, а також безоплатне вiдступлення бенефiцiарам майнових прав;
2) безоплатна передача бенефiцiарам права користування та iнших речових прав на майно i майновi права;
3) безоплатна передача бенефiцiарам доходiв вiд майна i майнових прав;
4) безоплатне надання послуг та виконання робiт на користь бенефiцiарiв;
5) благодiйна спiльна дiяльнiсть та виконання iнших контрактiв (договорiв) про благодiйну дiяльнiсть;
6) публiчний збiр благодiйних пожертв;
7) управлiння благодiйними ендавментами;
8) виконання заповiтiв, заповiдальних вiдказiв i спадкових договорiв для благодiйної дiяльностi;
9) проведення благодiйних аукцiонiв, негрошових лотерей, конкурсiв та iнших благодiйних заходiв, не заборонених законом.

Стаття 5. Закону України
"Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї"

Банкiвський ендавмент. "Ендавмент" означає суму коштiв або цiнних паперiв, якi вносяться благодiйником у банк або небанкiвську фiнансову установу, завдяки чому набувач благодiйної допомоги отримує право на використання процентiв або дивiдендiв, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефiцiар) не має права витрачати або вiдчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодiйника.

Платiжна система - платiжна органiзацiя, учасники платiжної системи та сукупнiсть вiдносин, що виникають мiж ними при проведеннi переказу коштiв. Проведення переказу коштiв є обов'язковою функцiєю, що має виконувати платiжна система. Платiжна система не є фiнансовим агентом, тому всi фiнансовi данi щодо платiжних реквiзитiв карток вводяться виключно на сторонi банкiв, що є найкращою гарантiєю безпеки платiжних даних. Для передачi всiх iнших даних використовується шифрований протокол SSL.

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Україні від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань на сайті школи створено нову рубрику, яка буде інформувати громадськість про використання благодійної та спонсорської допомоги школою.

1. Нормативно-правова база

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"
Листи Міністерства освіти і науки України:
від 05.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків",
від 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків",
від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

 

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»
Н А К А З МОН України від02.06.2004 N 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"
Постанова Кабінету Міністрів Українивід 04.08. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»
Лист МОН України від 09.04.2012. 1/9-272 "Щодо благодійних внесків" wym-1435132114290
Лист МОН України від 28.04.2010 №1/9- 290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"wym-1435132341298
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах"