Звітування директора школи перед громадськістю та педагогічним колективом за роботу у 2015/2016 н.р.

В 2015/2016 навчальному році Кручанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради працювала над вирішенням методичної теми: «Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику».

Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, дотримувався виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління, працював над програмою «Освіта», вивченням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, реалізував основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України.

 • школі працюють 14 педагогів, із них основних – 12, за сумісництвом – 2. Всі працюють за фахом.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних та районних методичних об’єднаннях, районних семінарах, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Педагоги школи пройшли курси підвищення кваліфікації: Звонарьова Л.О. за напрямком «Початкові класи», Шутка О.В. – «Українська мова та література», Залуніна З.В. – «Географія».

 • складу адміністрації входить директор школи - Костиря Т.М., загальний стаж роботи на посаді 27 років.

Проаналізувавши результати роботи можна вважати їх виконаними, але окремі із них потребують довготривалого накопичення досвіду і тому будуть винесені на опрацювання в наступному навчальному році.

 • початок 2015/2016 навчального року у школі навчалося 36 учнів, укомплектовано 6 класів, відсутні 3 та 9 класи. За індивідуальною формою навчалися учні 4, 6 та 7 класів (менше 5 учнів). Найбільша кількість дітей у класах – 5 учнів.

Педагогічним колективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи. У 2015/2016 навчальному році було випущено зі школи 4 учні 11 класу.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями школи навчальних занять. У школі заведено журнал обліку дітей, створено систему звірки даних у журналі обліку і класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються директором, класними керівниками й за необхідністю розглядаються на нараді при директорові.

У школі один раз на місяць проводиться засідання Ради по профілактиці правопорушень, яка вживає необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

Із 36 учнів школи атестовано 31 учень 2-11-х класів. Програмовий матеріал за ІІ семестр 2015/2016 навчального року учні опанували: на початковому рівні – 1 учень (3 %), середньому – 14 учнів (45 %), достатньому – 15 учнів (49 %), високому – 1 учень (3 %). Як свідчить аналіз результатів річного оцінювання навчальних досягнень учнів, переважна більшість дітей навчається на середньому та достатньому рівнях. У травні 2016 року в школі була проведена державна підсумкова атестація в 4 та 11 класах, в якій взяло участь 6 учнів.

Результати ДПА подані в таблиці

Предмет

Клас

Кількість учнів

Скла-

дали ДПА

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

учні

%

учні

%

учні

%

учні

%

Українська мова

4

2

2

-

-

1

50

1

50

-

-

11

4

4

2

50

1

25

1

25

-

-

Літературне читання

4

2

2

-

-

1

50

-

-

1

50

Математика

4

2

2

-

-

1

50

1

50

-

-

11

4

3

1

33

2

67

-

-

-

-

Історія України

11

4

1

-

-

1

100

-

-

-

-

Іноземна мова (англійська)

11

4

4

-

-

3

75

1

25

-

-

 

Усі заходи з організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання здійснювалися відповідно до розпорядження ХОДА від 17 травня 2010 року №264 «Про заходи щодо забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2010 році», спільного наказу ГУОН та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 09.04.2010 року № 187/3110 «Про роботу пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році». Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з 3 навчальних дисциплін були зареєстровані 4 учні.

Велику роль у вирішенні проблеми школи відігравала робота педагогічної ради. На засіданнях педради розглядалися питання: «Сучасні педагогічні технології в початковій школі», «Розвиток учнів як активних учасників навчально - виховного процесу» та інші. Робота над виконанням цих питань була чітко спланована, адже працював увесь педагогічний колектив, методичні об’єднання. Крім того, кожен учитель працював над індивідуальною темою, яка випливала з проблеми школи.

 • учителів добре знають і успішно реалізують на уроках основні педагогічні ідеї навчальних програм, творчо використовують методичні листи про викладання основ наук, рекомендації щодо розвитку умінь і навичок школярів.

Двічі за рік адміністрацією школи було перевірено стан навичок і техніки читання в учнів 2-4-х класів (вчителі Звонарьова Л.О., Толстова Ю.Б.) . Учні читають правильно, свідомо, плавно цілими словами, але темп читання нижчий від нормативного.

Методичні проблеми охоплювали всіх вчителів початкових, середніх і старших класів, вони допомагали вчителям реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. Згідно їх плану були проведені відкриті уроки, предметні тижні, відкриті виховні години, як дієва форма обміну досвідом вчителів школи. Вчителі, які атестувалися, проводили тижні педагогічної майстерності.

 • Залуніна З.В., Шутка О.В., Кремениця Л.М., Костиря Т.М., Волобуєва О.А. намагаються працювати творчо, були розроблені плани тематичної атестації, які основою роботи передбачали практично-лабораторні, семінарські заняття та заліки.

Велике значення для забезпечення належного процесу навчання і виховання має здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. В школі здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль. Так, на контролі адміністрації школи були такі питання: облік дітей шкільного віку мікрорайону школи, відвідування ними школи; гаряче харчування учнів; забезпечення учнів школи підручниками; дотримання єдиного орфографічного режиму; робота з дітьми, схильними до правопорушень; санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей; контроль за роботою молодих вчителів та наставництво; стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-8-х класів з інформатики та основ здоров’я; учнів 11 класу з курсу «Людина і світ»; запобігання дитячого травматизму, стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння; контроль за роботою методичних об’єднань школи; техніка читання учнів 2-4-х класів; проведення державної підсумкової атестації в 4, 11-х класах.

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення засідань методичних об’єднань, нарад при директорові, педагогічних радах, засіданнях ради школи. Були видані узагальнюючі накази з питань, які стояли на контролі.

Адміністрація школи постійно вдосконалює систему контролю за начальними досягненнями учнів через

моніторингове дослідження за такими напрямками:

- якість знань учнів за результатами річного оцінювання;

- навчальні досягнення кожного класу окремо та в порівнянні з іншими класами в паралелі;

- рівень досягнень учнів класу з предметів;

- результати проведення державної підсумкової атестації;

- продовження навчання учнями 9-х класів і вступу випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів;

- участь у конкурсах, олімпіадах.

 У 2015/2016 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції 11-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі «Про організацію методичної роботи у 2015/2016 навчальному році».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію шкільної проблеми : «Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику» та виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану фізики, математики, української мови;
 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, методичних об’єднань учителів - предметників, проведення методичних тижнів;
 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі були створені шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів (кер. Звонарьова Л.О.), вчителів гуманітарного циклу (кер. Шутка О.В.), вчителів природничо - математичного циклу (кер. Залуніна З.В.), класних керівників (кер. Швидець Н.В.), до складу яких ввійшли всі вчителі школи.

Протягом року на засіданнях методичних об’єднань обговорювалися такі питання:

 • про підготовку учнів до районних олімпіад;
 • про підготовку до атестації учителів;
 • робота з обдарованими учнями;
 • аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Члени методичних об’єднань брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, районних семінарів, інших методичних заходів.

Протягом 2015/2016 навчального року вся методична робота була спрямована на вивчення та упровадження інноваційного підходу до навчання, на розвиток творчої активності вчителя, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя.

У 2016/2017 навчальному році методичним об’єднанням учителів - предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з інформатики, іноземної мови, зарубіжної літератури, української мови, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичної проблеми.

Вчителями були створені умови для забезпечення своїх інформаційних потреб та потреб учнів: всі школярі забезпечені підручниками, навчальними посібниками відповідно до вимог навчальних програм, мали можливість користуватися комп’ютером під час уроків у комп’ютерному класі школи, при підготовці до уроків користувалися передплатними виданнями.

Двоє педагогічних працівників пройшли чергову атестацію. Зокрема, Кремениці Л.М., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель», Звонарьовій Л. О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». В ході атестації вчителі продемонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Якісно були підготовлені відкриті уроки та позакласні виховні заходи.

Налагоджено проведена робота з молодими спеціалістами, де плідно працювали Мєдвєдєва О.Г. та Толстова Ю.Б. разом з наставниками Волобуєвою О.А. та Шуткою О.В. Вчителі початкових класів отримували допомогу в оформленні класних журналів, складанні календарних планів відповідно до програм та підручників, поурочних планів, плану виховної роботи, продовжували опрацьовувати критерії оцінювання рівня навчальних досягнень системи загальної середньої освіти учнів початкової школи.

Педагогічні працівники, які входять до складу методичних об'єднань, приділяли належну увагу роботі з обдарованими дітьми. Слід відмітити участь обдарованих учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Призове місце з біології посів учень 8 класу Бедзір В. (вч. Кремениця Л.М.).

Учні школи були учасниками ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Окрім даного конкурсу необхідно відмітити виступ команди школи у ІІ етапі Міжнародного мовно – літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок-2015. Вихованці школи стали не лише учасниками, а й здобули сертифікати з відзнаками. За результатами конкурсів «золоті» сертифікати у «Кенгуру» отримали Моісеєнко М., Швидець М., Поліщук А. (6 кл.), Бедзір В (8 кл.) – вч. Волобуєва О.А.; учасники осіннього «Колоска» - «золотий» сертифікат у Чахлової О. (4 кл.) та Геращенко С. (2 кл.), «срібний» сертифікат у 16 учасників (із них по два дипломи).

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, дотримання санітарно — гігієнічних вимог під час навчально – виховного процесу в школі у 2015/2016 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи. З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів. Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велася відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України; Закону України «Про освіту»;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і від 31.08.2001 №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам. Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у спортивній залі та майстерні, акт перевірки готовності школи до 2015/2016 навчального року, проведено перевірку контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку. У вестибюлі школи розташований план евакуації на випадок пожежі.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив продовжуватиме працювати над методичною темою «Розвиток здібностей та інтересу учнів через упровадження педагогічних інновацій у практику»

Для цього зусилля кожного члена колективу будуть спрямовані на виконання наступних завдань:

 1. Забезпечення безперебійного навчально-виховного процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах.

2. Впровадження нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти.

3. Реалізацію завдань Основних орієнтирів виховання учнів 1-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 32.10.2011 №1243.

4. Створення умов для ширшого використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

 1. Підвищення професійної майстерності вчителів шляхом удосконалення науково-методичної роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп, самоосвіти.
 2. Удосконалення роботи з обдарованими дітьми, шляхом залучення їх до участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах.
 3. Урізноманітнення видів і форм роботи з батьками та спонсорами для поліпшення навчально–виховного процесу та зміцнення матеріально - технічної бази школи.
 • виховної роботи у 2015/2016 навчальному році здійснювалась відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011№1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки від 26.02.2010 №96 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Концепції національно – патріотичного виховання молоді у навчальних закладах» та інших нормативних документів.

Основні напрями, принципи, завдання, тематичний зміст виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів викладені у «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Педагогічний колектив Кручанської загальноосвітньої школи у 2015/2016 навчальному році працював над виховною темою «Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості».

Усі класні керівники 1-11-х класів спланували роботу за основними напрямками виховання, залучали учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності на реалізацію мети: виховання особистості – творчої, вільної, поінформованої, такої, що інтегрує в собі культурологічне й духовне багатство своєї країни. Вся робота була направлена на різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

Сьогодні в Україні найбільш актуальним є патріотичне виховання, як основоположний напрям, що відповідає нагальним вимогам сучасності та закладає підґрунтя для формування свідомості нинішніх та прийдешніх поколінь. В рамках національно – патріотичного виховання в школі проводилися такі заходи: єдиний урок 1 вересня «Ми – нація єдина!», лінійка - реквієм щодо вшанування жертв Великого терору – масових репресій «Дзвони скорботи» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій», відзначення Дня Соборності України (виставка «Українська революція та перша незалежність», перегляд документального фільму «Хроніки української революції», урок Соборності «Єднання заради Незалежності»), тематичний вечір «Ехо Афганських гір», відзначення 150-річчя митрополита Андрія Шептицького (виховні години «А. Шептицький – патріот свого народу», «Світло істини», «Доброзичливість»), Шевченківські дні, Каразінські дні, «Європейський тиждень місцевої демократії», до Дня захисника України (виховні години «День захисника України», «Тримайся, моя рідно Україно, тримайся, український солдате!», «Ми – діти України», «Хоробрі серця»), Всеукраїнська акція «Напиши листа захиснику Вітчизни» та виставка малюнків «Ми пам’ятаємо», день Цивільного захисту, вшанування пам’яті загиблих «День Героїв Небесної Сотні», день пам’яті та примирення і 71-річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2016 №312 «Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру» в навчальному закладі пройшли години пам’яті «Біль Бабиного Яру», позаурочні заходи з історії України, перегляд фільму «Жахіття урочища Бабин Яр».

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 №1/9-237 «Про вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу» в період з 11 по 18 травня 2016 року пройшли інформаційні години, тематичні уроки щодо трагічних подій, подій, пов’язаних із геноцидом кримськотатарського народу та інших національностей, організовано перегляд фільму «Хайтарма».

З ініціативи Міністерства інформаційної політики України щодо вшанування подвигу кримчан, які в 2014 році стали на захист української державності та цілісності нашої країни і здійснили спробу спротиву незаконної окупації Кримського півострову, з метою підвищення патріотичного духу в молоді, поширення правдивої інформації про участь мешканців Кримського півострову в обороні своєї землі від агресора учням було проведено заходи відповідно до методичних рекомендацій.

На виконання листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 11.03.2016

№01-38/1076 «Про проведення акції «Напиши листа захиснику Батьківщини» учні школи взяли активну участь у даній акції й друковані роботи були передані до відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації (вч. Шутка О.В.)

Головним напрямом виховної роботи є виховання в школярів громадянської культури. Діяльність класних колективів сприяє дотриманню учнями встановлених закладом правил та вимог. Належна увага приділялася ознайомленню учнів із законами України, Конституцією України. З 07 по 11 грудня2015 року було проведено Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого були заплановані та проведені: лекція «Закон обов’язків для всіх», круглий стіл «Захист прав дітей у нашій державі» (вч. Коба Н.А.), брейн – ринг «Правопорядок та правоохоронні органи» (вч. Каландія О.В., Шутка О.В.), конкурс на кращий правовий ребус. Протягом всього навчального року класними керівниками були проведені бесіди «Символи моєї держави» (вч. Звонарьова Л.О.), «Мій край – моя історія жива» (вч. Толстова Ю.Б.), «Конституція України – основний закон держави» (вч. Кремениця Л.М).

З метою формування естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві, навичок виконувати творчі завдання проведено свято Першого дзвоника «Ми – одна сім'я, одна родина», свято Останнього дзвоника «Дзвени ж, нам, дзвонику, дзвени», виставка поробок з природного матеріалу «Мій край, моя земля», виставка вітальних листівок «Вклонімось низько педагогу!», свято квітів «Квітковий вернісаж», виставка новорічних листівок та плакатів, виставка новорічних ікебан «Замість ялинки – гілка», виготовлення ялинки зі штучного матеріалу. З метою естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві, навичок виконувати творчі завдання проведені свята: свято до Дня вчителя «Вдячність, шана нині лише вам», новорічний ранок для учнів 1- 6-х класів, новорічний карнавал для учнів 7-11-х класів.

З метою ознайомлення учнів з народними традиціями, розширення знань про календарно - обрядові свята України, уявлення про моральні категорії добра, щедрості, чесності, виховання ціннісного ставлення до рідної землі для учнів 1-4-х класів були проведені заходи з відзначення річниці народження Т.Шевченка та В.Н.Каразіна, тиждень української мови та літератури, заходи з відзначення 80- річчя з дня народження поета й громадського діяча Бориса Олійника.

З метою виховання людяності, милосердя, доброти, схильності до добра та відстоювання його в собі і навколишньому житті були проведені години спілкування до Міжнародного дня громадян похилого віку, проводилася профілактична робота з розв’язання морально – етичних проблем в учнівському середовищі: уроки моральності «Тому, хто біля тебе, руку дай».

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 06.05.2016 №800/0/205-16/57 щодо проведення тижня безпеки дорожнього руху з метою підвищення рівня обізнаності учнівської молоді щодо безпеки учасників дорожнього руху, збереження життя та здоров’я, скорочення смертності та травматизму від дорожньо - транспортних пригод з 23 по 26 травня були проведені заходи: диктант «Дотримуйтесь правил дорожнього руху» 4-6 класи (вч. Толстова Ю.Б.), світлофорна наука «Йшли друзі по дорозі» 1-4 класи (вч. Звонарьова Л.О.), виставка малюнків «Дорога очима дітей» 1-6 класи (вч. Волобуєва О.А.), тематична виставка літератури «Дорога - це завжди небезпека» 1-11 класи (бібліотекар Чайка Л.В.).

До виховних планів класних керівників були включені заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо – транспортного та побутового травматизму серед дітей. З цією метою були проведені місячник «Увага! Діти на дорозі!», тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень безпеки життєдіяльності, місячник поводження на льоду та водних об'єктах. Учні школи стали активними учасниками конкурсу малюнків та плакатів на тему «Безпека на дорозі». Під час проведення тижня школярі вчилися прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з цих ситуацій, надавати само - та взаємодопомогу, звертатися за допомогою у відповідні органи. Обов’язковим є проведення цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул.

Ключовим моментом виховної роботи є виховання цілісної, самодостатньої особистості, тому значна увага приділялася формуванню високих моральних якостей. Протягом навчального року продовжував працювати волонтерський загін «Іскра» ( кер. Залуніна З.В.), створений він на виконання Законів України «Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Волонтерський рух є головним напрямком діяльності шкільного учнівського самоврядування. Члени волонтерського загону (учні 9 - 10 класів), відповідно до плану роботи на навчальний рік взяли участь у акціях «Чисте подвір’я», «Посади деревце», «Парад квітів біля школи», «Милосердя», допомога одиноким пристарілим, інвалідам, учасникам війни.

З метою розвитку екологічного виховання, природоохоронної діяльності у закладі були проведені місячники з благоустрою шкільної та прилеглої території, суботники (при організації органів учнівського самоврядування) до Дня довкілля, тематичні класні години до Дня води, всесвітнього Дня землі. Учні та педагоги стали активними учасниками всеукраїнської акції «Чисте довкілля».